Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 18/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về hướng dẫn kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Thứ Ba, Ngày 03 Tháng 12 Năm 2019 10:26:18 AM | 811

Văn bản cùng loại

• Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 10/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (2 giờ trước)

• Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 30/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (2 tháng trước)

• Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên (2 tháng trước)

• Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 03/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (5 tháng trước)

• Hướng dẫn số 65-HD/TGTU ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (5 tháng trước)

• Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 24/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (7 tháng trước)

• Hướng dẫn số 68-HD/TGTU ngày 30/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

• Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU ngày 23/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

• Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU ngày 22/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

• Hướng dẫn số 63-HD/TGTU ngày 15/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)

• Hướng dẫn số 62-HD/TGTU ngày 15/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)

• Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 31/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1 năm trước)