Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW ngày 14/02/2020 của UBKT Trung ương về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Hai, Ngày 16 Tháng 03 Năm 2020 11:09:50 AM | 207

Văn bản cùng loại

• Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương (7 giờ trước)

• Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 20/3/2020 của Tỉnh ủy Hưng Yên (11 ngày trước)

• Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU ngày 18/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 62-HD/VPTW ngày 04/02/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 10/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 30/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (3 tháng trước)

• Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương (3 tháng trước)

• Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (4 tháng trước)

• Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên (4 tháng trước)

• Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên (4 tháng trước)

• Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 03/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

• Hướng dẫn số 65-HD/TGTU ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (7 tháng trước)

• Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 24/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (9 tháng trước)

• Hướng dẫn số 68-HD/TGTU ngày 30/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)