Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Tư, Ngày 08 Tháng 01 Năm 2020 2:12:49 PM | 1049

Văn bản cùng loại