Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hằng năm

Thứ Sáu, Ngày 06 Tháng 12 Năm 2019 3:50:59 PM | 1157

Văn bản cùng loại