Hướng dẫn (kèm đề cương) số 104 - HD/BTGTU ngày 30/10/2020 của BTG Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTDT Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

Thứ Hai, Ngày 09 Tháng 11 Năm 2020 7:49:25 AM | 269

Văn bản cùng loại