Hướng dẫn (kèm đề cương) số 104 - HD/BTGTU ngày 30/10/2020 của BTG Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTDT Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

Thứ Hai, Ngày 09 Tháng 11 Năm 2020 7:49:25 AM | 46

Văn bản cùng loại

• Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU ngày 30/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU ngày 04/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

• Hướng dẫn số 85-HD/BTG ngày 27/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (7 tháng trước)

• Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương (7 tháng trước)

• Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 20/3/2020 của Tỉnh ủy Hưng Yên (8 tháng trước)

• Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW ngày 14/02/2020 của Ủy ban kiểm tra Trung ương (8 tháng trước)

• Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU ngày 18/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

• Hướng dẫn số 62-HD/VPTW ngày 04/02/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng (8 tháng trước)

• Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 10/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (9 tháng trước)

• Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 30/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)

• Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương (10 tháng trước)

• Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (11 tháng trước)

• Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên (11 tháng trước)

• Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên (11 tháng trước)