Hoạt động Đảng bộ khối

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 17 - khóa IX

Thứ Năm, Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019 10:24:54 AM | 770

           Sáng ngày 15/10/2019 tại Hội trường Liên cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 17 (mở rộng tới bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở). Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí đại biểu lãnh đạo và chuyên viên các ban Đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy dự chỉ đạo, theo dõi hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 17 - khóa IX

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

           Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, thảo luận, quyết định nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

            9 tháng đầu năm, Đảng ủy khối, cấp ủy cơ sở đảng đề cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị: các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, văn bản chỉ đạo của Tỉnh được triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc; công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm tăng cường hơn; kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, kết nạp được 77 đảng viên mới. Đến hết tháng 9, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy khối đã hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Nhìn chung công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII tiếp tục có chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét...

           Tại hội nghị các đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội và nhất trí cao về các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2019; các ý kiến tham luận tập trung về công tác xây dựng Đảng, tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm; những bất cập, vướng mắc trong công tác chuyên môn ...

            Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả Đảng ủy khối đã đạt được trong thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong thời gian tới; thông báo nhanh kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11; đề nghị các cấp ủy tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời thông tin đầy đủ đến cán bộ, đảng viên những vấn đề quốc tế, trong nước, tình hình Biển Đông ...

Đồng chí Nguyễn Khắc Chí - TUV, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

phát biểu kết luận Hội nghị

 

           Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chí, Bí thư Đảng ủy khối đề nghị cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao 8 nhóm nhiệm vụ hội nghị đã thảo luận, nhất trí cao; chú trọng thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ sau:

           - Tập trung lãnh đạo tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Quy định số 205 -QĐ/TW ngày 25/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng,  Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ X; hoàn thành tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện các nội dung trên trước ngày 15/11/2019. Đảng ủy khối, đảng bộ, chi bộ cơ sở phấn đấu hoàn thành dự thảo văn kiện trình đại hội trong tháng 1/ 2020.

           - Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; kịp thời thông tin thời sự quốc tế, trong nước, tình hình Biển Đông...tới cán bộ, đảng viên theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan.

           - Các cấp ủy và cấp ủy viên, nhất là đồng chí bí thư đề cao tinh thần trách nhiệm quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Quy định số 205 -QĐ/TW ngày 25/9/2019 của Bộ Chính trị, kế hoạch tổ chức đại hội của cấp ủy cấp trên, để xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội của cấp mình, góp phần vào thành công của đại hội đảng cấp trên; nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao ở cơ quan, đơn vị ...

Văn phòng Đảng ủy

 

 

                                               

                                           

 


Các bài viết khác

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH  TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Kết luận số 84-KL/TW  ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

• Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

• Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

• Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I (mở rộng)

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019

• Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

• Lãnh đạo cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)

• Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ khối năm 2019

• Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quyết định kết nạp 45 đảng viên mới đợt 02/9/2019

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019