Giới thiệu

Văn phòng

3 năm trước | 1055

 Điều 1: Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ; phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Đảng uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ.

Điều 2: Nhiệm vụ

- Tổng hợp xây dựng Chương trình công tác của Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ.

- Tổng hợp, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ.

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác thu, nộp và sử dụng đảng phí cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ.

- Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết về công tác của Đảng uỷ.

- Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ khối.

- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

- Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Đảng uỷ và của Văn phòng Đảng uỷ.

- Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ.

- Là chủ sở hữu tài sản của Đảng uỷ theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Đảng uỷ. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ theo phân công, phân cấp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

          1- Đặng Thị Kiều Vân               Chánh Văn phòng

          2- Nguyễn Hồng Quang            Phó Chánh Văn phòng

          3- Lưu Thị Hoài Giang              Kế toán

          4- Nguyễn Thị Huyền Trang     Văn thư

          5- Vũ Văn Giản                         Lái xeCác bài viết khác

Ban Tổ chức (23/11)

Ban Tuyên giáo (13/1)

Ủy ban kiểm tra (12/12)

Đoàn Thanh niên khối (5/4)

Tổ chức cơ sở đảng (29/4)