Giới thiệu

Khái quát lịch sử

4 năm trước | 1314

PHẦN THỨ NHẤT
KHÁI QUÁT VỀ MẢNH ĐẤT, CON NGƯỜI, TRUYỀN THỐNG HƯNG YÊN, QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG, CHI BỘ ĐẢNG ĐẦU TIÊN RA ĐỜI, ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN ĐƯỢC THÀNH LẬP  LÃNH ĐẠO KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945.

 

Chương I:
Khái quát về mảnh đất, con người và truyền thống Hưng Yên.


Hưng Yên nằm ở tả ngạn sông Hồng, thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía nam giáp tỉnh Thái Bình, phía tây nam giáp tỉnh Hà Nam, phía tây bắc giáp thành phố Hà Nội, phía bắc giáp tỉnh Bắc Ninh. Đây là mảnh đất phù xa màu mỡ, giàu truyền thống văn hiến.
Tỉnh Hưng Yên được thành lập vào năm Minh Mệnh thứ 12 (1831), gồm 2 phủ: phủ Khoái Châu và phủ Tiên Hưng.
Ngày 25/02/1890, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập đạo Bãi Sậy là đơn vị hành chính, mang tính quân quản, để đối phó với cuộc khởi nghĩa do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo.
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Hưng Yên là đơn vị hành chính cấp tỉnh, trực thuộc Uỷ ban hành chính Bắc Bộ. Tỉnh lỵ đặt tại Thị xã Hưng Yên. Năm 1949, tỉnh Hưng Yên chính thức có 9 huyện và một Thị xã là: Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ và Thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên thuộc Liên khu Ba. Hoà bình lập lại tỉnh Hưng Yên được giữ nguyên về địa giới hành chính.
Ngày 26/01/1968, Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội (Khoá III) ra Nghị quyết số 540/NQ-TVQH phê chuẩn việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng, Tỉnh lỵ đặt tại thị xã Hải Dương.
Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá IX, ngày 06/11/1996, Quốc hội phê chuẩn việc chia tỉnh Hải Hưng thành 2 tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương. Ngày 01/01/1997, tỉnh Hưng Yên tái lập.

Chương II
Các phong trào đấu tranh cách mạng ở Hưng Yên, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời. Đảng bộ tỉnh Hưng Yên được thành lập, lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng Tháng Tám năm 1945.
I- Các phong trào đấu tranh cách mạng ở Hưng Yên, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời.
Tháng 12 năm 1924, sau hơn một năm học tập và hoạt động tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc trở về Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, tháng 6 năm 1925, Người đã thành lập tổ chức cách mạng lấy tên là Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (trước thường gọi là Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội). Đầu năm 1926, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên bắt đầu phát triển cơ sở ở một số tỉnh, thành trong cả nước. Cuối năm 1928, Chi bộ Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập tại thôn Sài Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, đây là chi bộ Việt Nam cách mạng Thanh niên đầu tiên ở Hưng Yên, chi bộ có 7 đồng chí.
Ngày 26/7/1936, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tại Thượng Hải, Hội nghị chủ trương thành lập “Mặt trận nhân dân phản đế”.
Ngày 29/3/1938, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, các đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ chủ trì Hội nghị tại làng Tân Thới Nhất, huyện Hoóc Môn, tỉnh Gia Định, Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương.
II- Đảng bộ tỉnh Hưng Yên được thành lập, lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Ngày 01/9/1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan, mở đầu cho chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). Tháng 6 năm 1940, Pháp đầu hàng phát xít Đức. Trung ương Đảng đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế.
Sau những chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Trung ương, cuối năm 1939, đầu năm 1940, phong trào đấu tranh cách mạng ở Hưng Yên dần dần được củng cố, phát triển. Các chi bộ Đảng ghép liên tiếp được thành lập ở các huyện, thị.
Đầu tháng 7/1941, Hội nghị các chi bộ Đảng của Hưng Yên được tổ chức tại thôn Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, thống nhất thành lập Đảng bộ tỉnh, Hội nghị cử ra Ban Tỉnh uỷ lâm thời gồm 5 đồng chí: đồng chí Liệu (Nguyễn Thanh Liệu), đồng chí Vũ, đồng chí Biểu, đồng chí Thọ, đồng chí Ái; Đồng chí Nguyễn Thanh Liệu được cử làm Bí thư Tỉnh uỷ. Quyết định chuyển Mặt trận Phản đế thành Mặt trận Việt Minh và gây dựng thêm cơ sở cách mạng mới, chắp mối lại những mối cũ, mở rộng cơ sở sẵn có ở các địa phương trong tỉnh và thống nhất lực lượng Khu an toàn Bãi Sậy với phong trào trong toàn tỉnh.
Ngày 18/8/1945, tỉnh Hưng Yên nhận được lệnh khởi nghĩa của Trung ương. Ngày 22/8/1945, toàn tỉnh tiến hành huy động lực lượng tự vệ, hội viên cứu quốc và đông đảo quần chúng nhân dân tổng biểu tình, mít tinh về chiếm tỉnh lỵ giành chính quyền tỉnh. Đến ngày 25/8/1945, chính quyền cách mạng ở các xã trong toàn tỉnh đã căn bản được thành lập.
Cách mạng Tháng Tám thành công, chấm dứt thời kỳ đen tối, của các tầng lớp nhân dân dưới ách thống trị của đế quốc, tay sai, đưa nhân dân Hưng Yên từ thân phận nô lệ trở thành người dân tự do, làm chủ vận mệnh của mình.

 

PHẦN THỨ HAI
QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG  THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LIÊN CHI A, LIÊN CHI B, LIÊN CHI C. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG BỘ DÂN CHÍNH ĐẢNG  TỈNH HƯNG YÊN   THỜI KỲ 1947 - 1968


Chương III
Quá trình vận động thành lập và sự hoạt động của các Liên chi A, Liên chi B, Liên chi C.
I- Quá trình vận động thành lập các Liên chi A, B, C.
Thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Cuối năm 1947, Tỉnh ủy Hưng Yên có chủ trương củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng và quyết định thành lập các Liên chi: Liên chi dân quân, Liên chi cơ quan và Liên chi công sở (thường gọi là Liên chi A, Liên chi B, Liên chi C). Các Liên chi làm việc đều có văn phòng riêng, thường trực tiếp nhận công văn, chỉ thị của Tỉnh uỷ; Các Liên chi làm việc ngang như một Đảng bộ cấp huyện. Các liên chi được thành lập làm nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy, tổ chức việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng của Tỉnh uỷ. Thực hiện việc phát triển đảng viên ở Liên chi, động viên giúp đỡ để mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan đoàn kết phấn khởi, tin tưởng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
II- Sự hoạt động của các Liên chi A, Liên chi B, Liên chi  C.
Các liên chi A, B, C được xây dựng và hình thành trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đây là một mô hình tổ chức mới, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ đối với các tổ chức cơ sở Đảng trong cơ quan đầu não của tỉnh. Với những đóng góp của các Liên chi A, Liên chi B, Liên chi C đã khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, tạo tiền đề quan trọng về tổ chức, để lại những bài học kinh nghiệm bước đầu cho việc hình thành xây dựng và triển khai hoạt động của Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh.

Chương IV
Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Hưng Yên được thành lập và đi vào hoạt động


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, tháng 8 năm 1959, Tỉnh uỷ quyết định thành lập Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh trên cơ sở của ba liên chi gộp lại (Liên chi A, Liên chi B, Liên chi C), tổng số có 63 chi, đảng bộ cơ sở, với trên 740 đảng viên. Ban Chấp hàng lâm thời được chỉ định gồm 9 đồng chí, đồng chí Đoàn Ngọc Ân là Bí thư lâm thời.
Ngày 23/12/1961, tại Hội trường Trường Đảng tỉnh, Đại hội Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ nhất chính thức khai mạc, về dự đại hội có 95 đại biểu chính thức, 13 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành chỉ còn có 4 đồng chí là uỷ viên chỉ định, còn 5 đồng chí do Đảng bộ giới thiệu đề nghị Tỉnh uỷ bổ sung thêm để lãnh đạo.
Từ ngày ngày 26 đến ngày 28/11/1964, Đại hội Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ IV chính thức khai mạc, về dự Đại hội có 125 đại biểu đại diện cho 927 đảng viên của Đảng bộ. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 13 uỷ viên. Ban Chấp hành khoá IV đã tổ chức họp phiên thứ nhất, đồng chí Lê Ngọc Thử được bầu làm Bí thư Đảng uỷ.
Chặng đường 9 năm sau ngày thành lập (tháng 8/1959 đến tháng 12/1968) của Lịch sử Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Hưng Yên, là chặng đường đầu trong giai đoạn cách mạng đầy biến động, đã để lại những dấu ấn hết sức sâu đậm. Là cả một quá trình không ngừng củng cố, tự khẳng định để Đảng bộ luôn vươn lên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ: khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành cuộc vận động cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, tiến hành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

 

PHẦN THỨ BA
ĐẢNG BỘ DÂN CHÍNH ĐẢNG TỈNH HẢI HƯNG ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG THỜI KỲ 1968-1996

 

Chương V
Đảng bộ tỉnh Hải Hưng; Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh được thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và công tác xây dựng Đảng trong những năm 1973-1985

I- Đảng bộ tỉnh Hải Hưng; Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh được thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ nhất
Ngày 26/01/1968, Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 504/NQ-TVQH phê chuẩn việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng. Đến ngày 09/02/1968, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Hưng họp Hội nghị lần thứ nhất, tiến hành hợp nhất thành Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Hải Hưng gồm 27 Đảng bộ cơ sở, 3 liên chi, 39 chi bộ cơ sở (Toàn Đảng bộ có 310 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở). Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định cử đồng chí Lê Văn Hướng làm Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí Vũ Minh Phượng, Vũ Đức Trào làm Phó Bí thư Đảng uỷ và hai đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành gồm 21 uỷ viên.
Tháng 11/1969, tại Hội trường trung tâm tỉnh, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ nhất, về dự Đại hội có gần 100 đại biểu đại diện cho hơn 4.700 đảng viên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 uỷ viên, (19 uỷ viên chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết). Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng uỷ. Đồng chí Lê Văn Hướng được bầu  làm Bí thư Đảng uỷ.
II- Đại hội Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Hải Hưng lần thứ hai, lần thứ ba và công tác xây dựng Đảng trong những năm 1973-1975
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, căn cứ vào tình hình thực tế của Đảng bộ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ II họp từ ngày 5 đến ngày 7/4/1973, tại Hội trường trung tâm tỉnh. Dự đại hội có hơn 100 đại biểu, đại diện cho 2.169 đảng viên của 43 chi đảng bộ trong Đảng bộ. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Hải Hưng nhiệm kỳ II, gồm 17 uỷ viên (15 uỷ viên chính thức, 2 uỷ viên dự khuyết). Ban Chấp hành khoá II đã họp phiên đầu tiên, bầu đồng chí Lê Văn Hướng làm Bí thư Đảng uỷ, bầu 02 Phó bí thư và 04 uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Hải Hưng lần thứ III được triệu tập từ ngày 11 đến ngày 13/12/1974 tại thị xã Hải Dương, gồm 120 đại biểu đại diện cho 2.225 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 17 uỷ viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Ngô Quang Đạo làm Bí thư Đảng uỷ. Các đồng chí Nguyễn Đức Nam và Nguyễn Thanh Dương làm Phó Bí thư Đảng uỷ. Hội nghị bầu 2 đồng chí Doãn Thế Tịch và Nguyễn Văn Cừ làm uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ.
Căn cứ vào tình hình thực tế, trong những năm 1973-1975, Đảng bộ khối Dân Chính Đảng tỉnh đã tăng cường công tác chính trị tư tưởng, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ; làm tốt công tác tổ chức cơ sở Đảng; bồi dưỡng và rèn luyện đảng viên về phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận, tăng cường giáo dục và phát triển đảng viên mới.
III- Đảng bộ Dân Chính Đảng giai đoạn 1975-1982
Thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nước ta hoàn toàn thống nhất, cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tháng 4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá VI nhằm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã thành công tốt đẹp. Tháng 12/1976, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã thành công rực rỡ. Đại hội đề ra đường lối xây dựng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới nhằm đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.
Triển khai thực hiện đường lối xây dựng đất nước của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ nhất tháng 4/1975)và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ III trong điều kiện đất nước được thống nhất có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng và tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ.
Chấp hành nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ nhất, từ ngày 13/2 đến ngày 28/2/1975, các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh đã lần lượt mở Đại hội đại biểu hoặc Đại hội đảng viên để thảo luận dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất và cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Hải Hưng lần thứ III (vòng 2) đã được tiến hành họp từ ngày 13 đến ngày 15/3/1975. Về dự Đại hội có 120 đại biểu, trong đó: đại biểu chính thức 115 đồng chí, đại biểu dự khuyết 5 đồng chí.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Hải Hưng lần thứ IV đã chính thức khai mạc trọng thể vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 28/10/1976 với sự có mặt của 217 đồng chí trong tổng số 220 đồng chí đại biểu, đại diện cho trên 2.700 đảng viên ở 45 cơ sở đảng về dự Đại hội. Đại hội đã tiến hành bầu cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ hai gồm 22 đồng chí.
IV- Thành lập các Đảng bộ khối Dân Chính Đảng, Đảng bộ khối kinh tế và công tác xây dựng Đảng những năm 1983-1985
Thực hiện quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 25/7/1983 Tỉnh uỷ ra quyết định về hệ thống chỉ đạo các Đảng bộ cơ quan tỉnh: Thành lập 2 Đảng uỷ cấp trên của Đảng bộ các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng uỷ khối) trực thuộc Tỉnh uỷ như sau:
+ Đảng bộ khối Dân Chính Đảng gồm 34 chi, đảng bộ cơ quan.
+ Đảng bộ khối Kinh tế gồm 26 chi, đảng bộ cơ quan.
Đảng bộ khối có những nhiệm vụ sau đây: Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc làm công tác xây dựng Đảng bao gồm cả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng viên, củng cố phát triển Đảng, kiện toàn đảng ủy, chi ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ… Ban chấp hành Đảng bộ khối Dân Chính Đảng gồm 13 đồng chí uỷ viên, đồng chí Lê Ngọc Văn làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Phạm Quý Tuyên làm Phó bí thư Đảng uỷ.
Đảng ủy khối kinh tế làm nhiệm vụ lãnh đạo chính trị tư tưởng và công tác xây dựng Đảng các cơ sở ở ban, ngành của tỉnh, còn các công ty, xí nghiệp, cửa hàng và đoàn thể quần chúng lại do Thị ủy Hải Dương chỉ đạo. Ban chấp hành Đảng bộ khối kinh tế do đồng chí Lê Quý Đôn, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Thanh làm Phó bí thư Đảng uỷ.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ quý III năm 1983 các Đảng ủy khối chính thức bước vào hoạt động. Đến tháng 3-1984, tiến hành Đại hội Đảng bộ khối Dân Chính Đảng tỉnh Hải Hưng lần thứ nhất. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I; đồng chí Lê Ngọc Văn được bầu làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Phạm Quý Tuyên làm Phó bí thư Đảng uỷ.
Đại hội Đảng ủy khối kinh tế tỉnh Hải Hưng lần thứ nhất tiến hành vào tháng 4 - 1984. Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ. Đồng chí Phạm Văn Thọ được bầu làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Thanh được bầu làm Phó bí thư Đảng uỷ.


Chương VI
Đảng bộ các cơ quan tỉnh thực hiện đường lối đổi mới của Đảng 1986 - 1996

I- Đảng bộ các cơ quan tỉnh được tái lập và lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới 1986 - 1990
Căn cứ vào Nghị quyết 08-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và xuất phát từ tình hình thực tế ở địa phương, ngày 11/9/1985, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng ra Quyết định số 02-QĐ/TU về việc hợp nhất Đảng bộ khối kinh tế với Đảng bộ khối Dân Chính Đảng thành Đảng bộ các cơ quan tỉnh. Đồng thời chỉ định Ban Chấp hành lâm thời do đồng chí Lê Ngọc Văn, nguyên là Bí thư Đảng ủy khối Dân Chính Đảng làm Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Phạm Quý Tuyên, nguyên Phó bí thư Đảng ủy khối Dân Chính Đảng làm Phó bí thư thường trực Đảng uỷ.
Căn cứ vào Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ ngày 21/9 đến ngày 24/9/1986, Đảng bộ các cơ quan tỉnh mở Đại hội Đại biểu lần thứ I để kiểm điểm công tác xây dựng Đảng từ năm 1984 đến năm 1986, nhất là từ ngày sáp nhập đến tháng 9/1986 và đề ra phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng 3 năm (1986-1988) và bầu Ban Chấp hành gồm 15 uỷ viên, (trong đó có 2 dự khuyết). Đồng chí Lê Ngọc Văn được bầu lại làm Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Phạm Quý Tuyên được bầu lại làm Phó bí thư Đảng uỷ các cơ quan tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 1986 - 1989.
Trong 2 ngày 23 và 24/01/1989, Đảng bộ các cơ quan tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 1989 - 1990 tại thị xã Hải Dương. Tham dự có trên 100 đại biểu đại diện cho 56 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I; tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ trong 2 năm 1989-1990. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan tỉnh khóa II gồm 19 đồng chí, đồng chí Nguyễn Côn được bầu làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Lê Văn Đắc làm Phó bí thư Đảng uỷ.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ khối cơ quan tỉnh có bước phát triển mới. Đảng ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự nhất quán về quan điểm chính trị trong Đảng bộ. Đảng viên và quần chúng đã vững tin vào công cuộc đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đảng ủy đã khơi dậy, phát huy được tiềm năng, năng lực của cán bộ, đảng viên, công nhân viên ở từng cơ sở, khắc phục tư tưởng ỷ lại, từng bước đẩy lùi những yếu kém, tiêu cực trong xã hội, ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân viên.
II- Đảng bộ các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, VII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ IV 1991-1996
Năm 1991, trong bối cảnh Nhà nước Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Tháng 6/1991, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. Tiếp đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nêu các quan điểm tiếp tục đổi mới, tinh thần độc lập tự chủ của Đảng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VII của Đảng đề ra.
Sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ VI (8/1991). Từ ngày 24 đến 26/9/1991, Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh tiến hành Đại hội lần thứ III, tại Hội trường tỉnh. Tham dự Đại hội có 116 đại biểu, đại diện cho trên 3.000 đảng viên trong Đảng bộ. Tại phiên họp đầu tiên, đồng chí Hoàng Hữu Vân, Tỉnh ủy viên được bầu làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Trần Xuân Đài được bầu làm Phó bí thư thường trực Đảng uỷ.
Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 9/3/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, từ ngày 12 đến ngày 14/4/1996, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ IV được tổ chức tại hội trường tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan tỉnh khoá IV gồm 19 uỷ viên, đồng chí Hoàng Hữu Vân, được bầu làm Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Trần Xuân Đài, được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Cuối tháng 5/1996 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động, phân công đồng chí Doãn Thế Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thay đồng chí Hoàng Hữu Vân làm Bí thư Đảng ủy.


PHẦN THỨ TƯ
TỈNH HƯNG YÊN ĐƯỢC TÁI LẬP, ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG TỈNH THỜI KỲ 1997 - 2005

 

Chương VII
Đảng bộ các cơ quan tỉnh Hưng Yên được tái lập, và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V; Lần thứ VI; Lần thứ VII

I- Đảng bộ các cơ quan tỉnh Hưng Yên được tái lập, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ (1997-2000)
Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá IX, ngày 06/11/1996, Quốc hội đã phê chuẩn việc chia tỉnh Hải Hưng thành hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên.
Ngày 01/01/1997 tỉnh Hưng Yên được tái lập, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên được tái lập, theo Điều lệ Đảng qui định. Ngày 09/01/1997, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 02 - QĐ/TU thành lập Đảng bộ các cơ quan tỉnh Hưng Yên và phân công đồng chí Trần Xuân Đài làm Bí thư Đảng uỷ lâm thời. Đến tháng 01/1997 Đảng bộ các cơ quan tỉnh Hưng Yên được tái lập, có 49 chi, đảng bộ với tổng số 392 đảng viên công tác và sinh hoạt đảng tại các cơ quan: sở, ban, ngành, đoàn thể và một số doanh nghiệp của tỉnh.     
Đại hội Đảng bộ các cơ quan tỉnh Hưng Yên lần thứ V diễn ra vào 2 ngày: ngày 23 và ngày 24/10/1997, tại Hội trường nhà Thành thị xã Hưng Yên. Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Đại hội đầu tiên sau ngày tái lập tỉnh, hơn 100 đại biểu, đại diện cho 750 đảng viên của 51 tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan tỉnh khoá V gồm 17 uỷ viên. Đồng chí Trần Xuân Đài được bầu làm Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Phan Thanh Thế được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ. 
Ngày 22/8/1999, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra quyết định số 160 - QĐ/TU về  việc chỉ định đồng chí Cao Văn Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ kiêm Bí thư Đảng uỷ các cơ quan tỉnh.
II- Đại hội Đảng bộ các cơ quan tỉnh Hưng Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ (2000 - 2005)
Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ Hưng Yên về việc đại hội đảng các cấp, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Đại hội Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ VI, được tiến hành từ ngày 6 đến ngày 7/12/2000, tại Hội trường Cục Thuế tỉnh, về dự Đại hội có 100 đại biểu đại diện cho 1.241 đảng viên của 60 tổ chức cơ sở đảng. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 1997-2000, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu công tác trong nhiệm kỳ 2000-2005; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VI gồm 19 uỷ viên, đồng chí Nguyễn Xuân Thơi được bầu làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Phan Thanh Thế được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ.
Ngày 27/12/2002, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 357- QĐ/TU về luân chuyển cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Tác, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện Kim Động bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ các cơ quan tỉnh và Quyết định số 358-QĐ/TU về luân chuyển cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó giám đốc Sở Thương Mại - Du lịch thôi giữ chức Phó giám đốc Sở Thương mại - Du lịch bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành, uỷ viên Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng uỷ các cơ quan tỉnh.
Ngày 24/11/2003, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên ra Quyết định số 500-QĐ/TU đổi tên Đảng bộ các cơ quan tỉnh thành Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh, Quyết định cũng qui định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng uỷ khối. Đây là căn cứ quan trọng để Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Ngày 14/3/2005, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 662 – QĐ/TU về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Ngô Thế Bình thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, để chỉ định bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh kể từ ngày 01/4/2005, thay cho đồng chí Nguyễn Văn Tác Bí thư Đảng uỷ khối nghỉ chế độ.
III- Đại hội Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Hưng Yên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2005 - 2010
Bước vào năm 2005, thời điểm có ý nghĩa quan trọng đánh dấu quá trình gần 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, ngoại giao… Vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Những thành tựu của tỉnh Hưng Yên  sau gần 10 năm tái lập, sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận trong tầng lớp nhân dân đã tạo ra sự nổi trội về kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên kết hợp với lợi thế truyền thống cách mạng, năng động đưa Hưng yên ngày càng phát triển. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã quyết tâm, phấn đấu đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành khá toàn diện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, XV đề ra.
Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 06/12/2004 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Hưng Yên lần thứ VII được tiến hành từ ngày 16 đến ngày 18/10/2005, tại Hội trường Kho bạc Nhà nước Tỉnh Hưng Yên.
Dự Đại hội có 120 đại biểu chính thức ở 54 chi. đảng bộ đại diện cho hơn 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội có nhiệm vụ thông qua Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2005-2010. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2000-2005. Báo cáo tổng hợp tham gia ý kiến các dự thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối gồm 21 đồng chí. Đồng chí Ngô Thế Bình được bầu làm Bí thư Đảng uỷ khối, đồng chí Nguyễn Quốc Việt được bầu làm Phó bí thư Đảng uỷ khối, đồng chí Nguyễn Xuân Khoát được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 50 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành (tháng 8/1959 đến năm 2005) từ các tổ chức tiền thân là các Liên chi năm 1947. Thời kỳ quân và dân Hưng Yên đang quyết tâm chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược góp phần giải phóng quê hương, thực hiện chủ trương của cấp trên, Tỉnh uỷ Hưng Yên để trực tiếp lãnh đạo cho phù hợp với tình hình thời chiến. Trải qua chặng 50 năm Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh đã nhiều lần sáp nhập rồi tách ra, về quy mô có nhiều thay đổi song Đảng bộ luôn bám sát đường lối, chủ trương và nghị quyết của Đảng, chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ vận dụng linh hoạt vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ theo từng thời kỳ, để lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ luôn quan tâm đến việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, từ đó động viên cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đựoc giao.
Với truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, tự hào với những thành tích, kết quả đã đạt được, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh nhất định sẽ đoàn kết một lòng, tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần  thực hiện thắng lợi nhằm mục tiêu xây dựng tỉnh Hưng Yên.

 Các bài viết khác

Chức năng nhiệm vụ (17/11)

BTV, BCH các thời kỳ (15/12)