Giới thiệu

Đoàn Thanh niên khối

3 năm trước | 1087

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Hưng Yên

 

         Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên là một tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, chịu sự lãnh, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trực tiếp là thường trực Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Khối về công tác thanh niên và chỉ đạo hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh.

         Được thành lập vào năm 1997, Trải qua quá trình hình thành và phát triển, hiện nay Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên đang thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

         * Chức năng

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên (Đoàn Khối) là tổ chức Đoàn cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên (Đảng uỷ Khối) và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hưng Yên; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên của Khối các cơ quan tỉnh; có chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi hoạt động của các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối; tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đoàn.

         * Nhiệm vụ:

         1. Nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên; triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hưng Yên về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong từng giai đoạn. Kiến nghị, đề xuất với Tỉnh Đoàn, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, chính sách về thanh niên, công tác thanh niên trong Khối.

         2. Tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hưng Yên xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động. Phối hợp với các cơ quan đơn vị trong Khối làm tốt công tác thanh niên, chăm lo công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

         3. Tổ chức các hoạt động để tạo ra môi trường, điều kiện tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Khối và Tỉnh Đoàn. Đại diện và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối.

         4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của các cơ sở Đoàn trong Khối, định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối.

         5. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo đúng quy định.

         * Quyền hạn

         - Được thực hiện quyền hạn của tổ chức Đoàn cấp huyện theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

         - Được sử dụng con dấu riêng.

         * Mối quan hệ công tác:

         1. Đối với Đảng uỷ Khối: Đoàn Khối chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt.

         2. Đối với Tỉnh Đoàn: Đoàn Khối là tổ chức Đoàn cấp huyện; chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

          3. Đối với các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn: là mối quan hệ phối hợp công tác


         * Cơ cấu tổ chức:

         - Ban chấp hành Đoàn Khối nhiệm kỳ 2012 – 2017 có 21 đồng chí, Ban Thường vụ có 07 đồng chí, Ủy ban kiểm tra có 05 đồng chí, Thường trực Đoàn Khối 01 đồng chí.

         - Biên chế của Văn phòng Đoàn khối gồm 02 đồng chí: 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư (chuyên trách).

         - Thường trực Đoàn Khối gồm:

         1. Đ/c Lê Thế Hiệu

         Chức Vụ: UVBCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí Thư

         ĐT: 0968.636385 hoặc 0912.205.900

         Email: hieu_lethekhql@yahoo.com.vn

         * Tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc:

         - Hiện nay Đoàn khối có 45 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc gồm 05 Đoàn cơ sở (01 Đoàn trường học) và 40 Chi đoàn.

         - Tổng số đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt là: 1213 trong đó: Đoàn viên thanh niên khối cán bộ công chức: 913, Đoàn viên thanh niên khối trường học: 300.

         * Địa chỉ liên hệ:

         Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Tầng 3, Cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (Đường Bạch Đằng, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

         Điện thoại:    03213.550.809Các bài viết khác

Ban Tổ chức (23/11)

Ban Tuyên giáo (13/1)

Ủy ban kiểm tra (12/12)

Văn phòng (28/12)

Tổ chức cơ sở đảng (29/4)