Giới thiệu

Ban Tuyên giáo

3 năm trước | 1194

         1- Chức năng

         Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy về công tác công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn và bổ sung lịch sử Đảng bộ khối và công tác dân vận.

         2- Nhiệm vụ

         - Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong khối.

         - Tham mưu giúp Ban Thường vụ kế hoạch tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, quyết định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng trong chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo.

         - Tham mưu giúp Ban Thường vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập nghị quyết, tập huấn cấp ủy, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của các ban Đảng cho đội ngũ cấp uỷ cơ sở, cán bộ, đảng viên, đoàn viên theo nội dung, chương trình kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp trên đề ra.

         - Tham gia ý kiến với cấp ủy cơ sở trong việc vận dụng, thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy khối về lĩnh vực chính trị, tư tưởng và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

         - Nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

         - Tổ chức mạng lưới hoạt động Báo cáo viên của Đảng bộ. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

         - Thực hiện một số nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy giao.

        3- Tổ chức bộ máy: Biên chế của Ban có 03 đồng chí, cụ thể như sau:

        - Đ/c Phạm Mạnh Hà - UVBTV, Trưởng ban

        - Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Chuyên viên

        - Đ/c Trần Thị Thủy - Chuyên viên

         4- Số điện thoại liên hệ: 03213552091Các bài viết khác

Ban Tổ chức (23/11)

Ủy ban kiểm tra (12/12)

Văn phòng (28/12)

Đoàn Thanh niên khối (5/4)

Tổ chức cơ sở đảng (29/4)