Di tích lịch sử - văn hóa Hưng Yên

Di tích xếp hạng cấp tỉnh Hưng Yên

Thứ Năm, Ngày 15 Tháng 12 Năm 2016 8:32:36 AM | 1156
Di tích xếp hạng cấp tỉnh Hưng Yên

Di tích xếp hạng cấp tỉnh Hưng Yên của thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, Phù Cừ

 

(Tính đến thời điểm tháng 10/2014)
Di tích xếp hạng cấp tỉnh của thành phố Hưng Yên

 

1. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đoài
2. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền – Chùa Đặng Cầu
3. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đông
4. Di tích lịch sử- văn hóa Đền Trạ
5. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Cả
6. Di tích lịch sử- văn hóa Đình – Đền – Lăng Mộ Lê Như Hổ
7. Di tích lịch sử Chùa Diều
8. Di tích lịch sử Đền Cửu Thiên Huyền Nữ
9. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình – Chùa Cao Đường
10. Di tích lịch sử Đền Bà Chúa Kho
11. Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Cả
12.Di tích lịch sử Đình – Đền – Chùa Nẻ Độ
13. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Vân Phương
14. Di tích lịch sử Đền Nam Hòa
15. Di tích lịch sử Đình Yên
16. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tính Linh
17. Di tích lịch sử Đình Thượng
18. Di tích lịch sử Đình Chay- Phủ Bà
19. Di tích lịch sử Đình Nễ Châu
20. Di tích lịch sử Đình Hạ
21. Di tích lịch sử Đình Tiền Thắng
Di tích xếp hạng cấp tỉnh huyện Tiên Lữ
1. Di tích lịch sử - văn hóa Đền Vương
2. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Tiên Xá
3. Di tích lịch sử - văn hóa Đền Thụy Lôi
4. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đặng Xá
5. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đông Trịnh Mỹ
6. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thống Nhất
7. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tất Viên
8. Di tích lịch sử- văn hóa Nhà thờ họ Đào
9. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình – Chùa Linh Hạ
10. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Nội Linh
11. Di tích lịch sử Miếu Mương
12. Di tích lịch sử Miếu Nội Lăng
Di tích xếp hạng cấp tỉnh huyện Phù Cừ
1. Di tích lịch sử- văn hóa Đền Cảm Nhân Linh từ
2. Di tích lịch sử - văn hóa Đình Võng Phan
3. Di tích lịch sử - văn hóa Đình Quang Xá
4. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình – Chùa – Phủ Phan Xá
5. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình – Chùa – Miếu Đại Duy
6. Di tích lịch sử Đậu Tam Đa
7. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đậu – Phủ Hà Linh
8. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình – Chùa – Miếu Tần Tranh
9. Di tích lịch sử Đền La Tiến
10. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình – Chùa Ngà
11. Di tích lịch sử Đình – Chùa – Miếu Tống Xá
12. Di tích lịch sử Đền – Chùa – Đậu Xanh
13. Di tích lịch sử Nhà thờ tiến sĩ Doãn Mậu Đoàn
14. Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Kim Phương
15. Di tích lịch sử Đình Thọ Lão, xã Quang Hưng
16. Di tích lịch sử Chùa Sậy
17. Di tích lịch sử Đình, Chùa Viên Quang

 

Di tích xếp hạng cấp tỉnh Hưng Yên các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, Yên Mỹ

(Tính đến thời điểm tháng 10/2014)


Di tích xếp hạng cấp tỉnh của huyện Văn Lâm
1. Di tích lịch sử - văn hóa Nghè Minh Khai
2. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Sầm Khúc
3. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Ngô Xuyên
4. Di tích lịch sử Nhà thờ trạng nguyên Dương Phúc Tư
5. Di tích lịch sử Đình Đại Từ
6. Di tích lịch sử Đình Ôn Xá
7. Di tích lịch sử Đền Từ Vũ
8. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Hoàng Nha
Di tích xếp hạng cấp tỉnh huyện Văn Giang
1. Di tích lịch sử văn hóa Đình Bến
2. Di tích lịch sử văn hóa Đình Hạ
3. Di tích lịch sử - văn hóa Đình Hạ
4. Di tích lịch sử- văn hóa Đình Phù Liệt
5. Di tích lịch sử- văn hóa Đình Đông Khúc
6. Di tích lịch sử- văn hóa Miếu Đồng Tỉnh
7. Di tích lịch sử- văn hóa Đình, Chùa Bá Khê
8. Di tích lịch sử Đình Thụy Hương
9. Di tích lịch sử Đình Giao Trì
10. Di tích lịch sử Đình Vĩnh Lộc
11. Di tích lịch sử Đình Thượng Tân
12. Di tích lịch sử Đền Phú Trạch
13. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Hạ Tân
14. Di tích lịch sử Đình Phi Liệt
15. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Chùa Sở Đông
16. Di tích lịch sử Đình Phúc Thọ
17. Di tích lịch sử Đình, Chùa Hòa Bình Thượng
18. Di tích lịch sử Đình, Chùa Ngọc Động
19. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Lại Ốc
20. Di tích lịch sử Đền Nhân Vực
21. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Kim Ngưu
22. Di tích lịch sử Đình Đan Kim
23. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Chùa, Miếu Du Tràng
24. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tầm Tang
Di tích xếp hạng cấp tỉnh Huyện Mỹ Hào
1. Di tích lịch sử - văn hóa Lăng mộ Phạm Văn Thụ
2. Di tích kiến trúc - nghệ thuật Đình Cẩm Sơn
3. Di tích kiến trúc - nghệ thuật Đình Phú Đa
4. Di tích kiến trúc - nghệ thuật Đình Mão Chinh
5. Di tích lịch sử Chùa Tứ Mỹ
Di tích xếp hạng cấp tỉnh huyện Yên Mỹ
1. Di tích lịch sử - văn hóa Đền Mỹ Xá
2. Di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đình Hòa Nhu
3. Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đình Đồng Than
4. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Châu Xá
5. Di tích lịch sử - văn hóa Đình Nội
6. Di tích lịch sử - văn hóa Đền Bà Chúa
7. Di tích lịch sử - văn hóa Đền, Chùa Thanh Xá
8. Di tích lịch sử - văn hóa Đền, Chùa Ông Tố
9. Di tích lịch sử - văn hóa Đình Nghĩa Xuyên
10. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Nguyễn Xá
11. Di tích lịch sử - văn hóa Đình, Chùa Nghĩa Trang Thượng
12. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Chùa Thôn Hạ
13. Di tích lịch sử - văn hóa Đền Thiên Đế
14. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Chùa Thôn Trung Đạo
15. Di tích lịch sử Đình Quảng Uyên
16. Di tích lịch sử Đình, Chùa, Miếu Thụy Lâm
17. Di tích lịch sử Đình Ốc Nhiêu
18. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Khóa Nhu
19. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tam Trạch
20. Di tích lịch sử Đình, Chùa Đỗ Xá
21. Di tích lịch sử Chùa Hoan Ái
22. Di tích Nhà thờ tổ họ Đinh

 

 

Di tích xếp hạng cấp tỉnh Hưng Yên các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động

(Tính đến thời điểm tháng 10/2014)


Di tích xếp hạng cấp tỉnh của huyện Ân Thi
1.Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Phần Dương
2.Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Đền, Chùa Đỗ Thượng
3.Di tích lịch sử - văn hóa Đền Bình Lăng
4.Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Minh Lý
5. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Lưu Xá
6. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Văn Nhuệ
7. Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Nam Trì
8. Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Cỏ Thôn Bích Tràng
9. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Bích Tràng
10. Nhà thờ Họ Bùi – Chi 3 ngành 4
11. Di tích lịch sử - văn hóa Đình, Chùa Đặng Đinh
12. Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Bình Lăng
13. Di tích lịch sử - văn hóa Chùa, Nghè Cù Tu
14. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Chùa,  Nghè An Đạm
15. Di tích lịch sử Đình, Chùa Lưu Xá
16. Di tích lịch sử Nhà thờ Họ Nguyễn
17. Di tích lịch sử Đình Cả thôn La Mát
18. Di tích lịch sử Đình Bình Xá
19 Di tích lịch sử Đình, Chùa Nhuệ Giang
20. Di tích lịch sử Đình Đỗ Xuyên
21. Di tích lịch sử Đình Tam Đô
22. Di tích lịch sử Đình, Chùa Gia Cốc
23. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Chùa Phú Cốc
24. Di tích lịch sử Đình, Chùa An Khải
25. Di tích lịch sử Chùa Phúc Tá
26. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Bình Cầu


Di tích xếp hạng cấp tỉnh của huyện Khoái Châu
1. Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Phù Sa
2. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Nội Doanh
3. Di tích lịch sử - văn hóa Đình Đông Tảo Đông
4. Di tích lịch sử  - văn hóa Đình Đông Kim
5. Di tích lịch sử - văn hóa Đình Phương Trù
6. Di tích lịch sử - văn hóa Đình Yên Lịch
7. Di tích lịch sử - văn hóa Đình Phú Hòa
8. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thọ Bình
9. Di tích lịch sử Đền Ngự Dội – Màn Trầu
10. Di tích lịch sử Đình Mạn Trù Châu
11. Di tích lịch sử Miếu Dạ Trạch (Đền Chúa Tiên Dung)
12. Di tích lịch sử Đền Triệu Việt Vương
13. Di tích lịch sử Đền Bình Dân
14. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tử Lý
15. Di tích lịch Đình Vân Trì
16. Di tích lịch sử Đình, Chùa Yên Trung


Di tích xếp hạng cấp tỉnh huyện Kim Động
1. Di tích lịch sử - văn hóa Đình Tiên Quán
2. Di tích lịch sử - văn hóa Đình thờ họ Nguyễn
3. Di tích lịch sử - văn hóa Nhà thờ họ Đào
4.Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Mát
5. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Chùa Trung Hòa
6. Di tích kiến trúc nghệ thuật Miếu, Chùa Đào Xá
7. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Chùa Thanh Sầm
8. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Chùa Vĩnh Hậu
9. Di tích lịch sử - văn hóa Đền Thọ Vực
10. Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Thanh Cù
11. Di tích lịch sử- văn hóa Chùa, Phủ Lương Xá
12. Di tích lịch sử- văn hóa Đình,  Đền Lương Xá
13. Di tích lịch sử- văn hóa Đình, Chùa Kệ Châu
14. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tạ Trung
15. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Chùa Đống Lương
16. Di tích lịch sử Đình, Đền, Chùa Lương Hội
17. Di tích lịch sử Nhà thờ họ Đào Quý
18. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình – Chùa - Miếu Đống Lương Ngoài
19. Di tích lịch sử Đình Dưỡng Phú
20. Di tích lịch sử Đình Vân Nghệ
21. Di tích lịch sử Chùa Đông Lý
22. Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà thờ họ Tạ


Các bài viết khác