Danh mục các biểu mẫu kiểm điểm tập thể và cá nhân cấp ủy (2018)

Thứ Năm, Ngày 03 Tháng 01 Năm 2019 9:42:27 AM | 4810

DANH MỤC

Mẫu biểu kèm theo Hướng dẫn số 07 - HD/ĐUK ngày 04/12/2018

của Ban Thường vụ Đảng ủy khối

-----

 

STT

Tên, ký hiệu

Nội dung

 1.  

Phụ lục

Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ bằng các biểu hiện cụ thể

 1.  

Mẫu 1

Báo cáo kiểm điểm tập thể

 1.  

Mẫu 2

Bản kiểm điểm cá nhân

 1.  

Mẫu 3

Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng

 1.  

Mẫu 4

Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đảng viên

 1.  

Mẫu 4a

Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đảng viên (Dùng cho các chủ thể đánh giá)

 1.  

Mẫu 5

Tổng hợp đề xuất mức chất lượng đảng viên của các chủ thể

 1.  

Mẫu 5a-SHĐ

Nhận xét nơi cư trú

 1.  

Mẫu 6

Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại tập thể cấp ủy (Dùng cho thành viên cấp ủy tự đánh giá cho tập thể của mình)

 1.  

Mẫu 6a

Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại tập thể cấp ủy (dùng cho các chủ thể tham gia đánh giá)

 1.  

Mẫu 6b

Biểu tổng hợp kết quả kiểm phiếu của các chủ thể tham gia đánh giá tập thể, cá nhân cấp ủy

 1.  

Mẫu 7

Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại cấp ủy viên (dùng cho cấp ủy viên tự đánh giá)

 1.  

Mẫu 7a

Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại cấp ủy viên (dùng cho các chủ thể tham gia đánh giá)

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ đồng chí Vũ Bá Ngọc Trung - ĐUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối (0986471888)