Hoạt động Đảng bộ khối

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

Thứ Tư, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2020 9:07:07 AM | 611

          Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, trực tiếp là Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đã quan tâm và thường xuyên tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Từ đó góp phần làm cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối ngày càng được thực hiện toàn diện, đồng bộ; giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt.

 

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH  TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

 

        Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Đảng ủy Khối đã phối hợp với các ban của Đảng ủy Khối thường xuyên cập nhật hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và  Ủy ban Kiểm tra các cấp. Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các ban của Đảng ủy Khối để tuyên truyền các văn bản, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng như: Quy định số 01-QĐI/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng, Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW ngày 18/12/2018 của UBKT Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và các văn bản khác của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối… Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tích cực trong việc viết tin, bài gửi về tạp chí Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đăng tải các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát trên trang thông tin điện tử Website của Đảng ủy Khối, tích cực tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình để xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phù hợp, hiệu quả.

        UBKT Đảng ủy Khối tăng cường Hướng dẫn cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở tuyên truyền để cho cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị hiểu hơn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đăng tải các bài viết tuyên truyền những kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh lên trang thông tin điện tử Website của Đảng ủy Khối; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua và những gương người tốt, việc tốt; việc phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và trả lời, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo…

Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

 

        Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đặc biệt là việc công khai kết luận, kết quả kiểm tra, giám sát sau các kỳ họp của UBKT các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng đã giúp các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua việc tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của cấp uỷ và UBKT Đảng ủy Khối và cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần định hướng dư luận; giúp cán bộ, đảng viên gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; UBKT các cấp thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên cùng với những kết quả đạt được cũng bộc lộ một số hạn chế, đó là: Một số UBKT Đảng ủy cơ sở chưa chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức phối hợp tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chưa có nhiều bài viết chuyên sâu có tính lý luận, tổng kết thực tiễn, có tính đấu tranh cao về các biểu hiện tiêu cực với tham nhũng, lãng phí. Kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền của  một số cán bộ ở cơ sở, số lượng, chất lượng tin, bài viết, nội dung tuyên truyền còn hạn chế. Việc tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các Website của cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên...

        Để tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong năm 2020, UBKT Đảng ủy Khối và cơ sở cần phải tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung Ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Tuyên truyền về những điểm mới được bổ sung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện về "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh”. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với Tạp chí Kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trang thông tin điện tử Website của Đảng ủy Khối để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; về các hoạt động, phong trào thi đua của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, UBKT Đảng ủy Khối nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2020).

                     Đỗ Thị Bông

                       Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm Thường trực

                 UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của  Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu  Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh Hưng Yên làm việc, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng với Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh Yên Bái

Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh Hưng Yên làm việc, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng với Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh Yên Bái

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 03 năm 2021

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

• Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

• Giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 01 năm 2021

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 – lớp thứ 2

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 - lớp thứ 2

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020