Công văn số 870-CV/BTGTU ngày 25/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến kế hoạch giao lưu tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Hai, Ngày 06 Tháng 05 Năm 2019 4:47:18 PM | 538