Công văn số 591-CV/ĐUK ngày 28/12/2018 của BTV ĐUK về điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hằng năm

Thứ Tư, Ngày 02 Tháng 01 Năm 2019 4:13:21 PM | 467