Công văn số 28-CV/UBKTK của Ủy ban Kiểm tra ĐUK về việc bổ sung mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng cùng các biểu mẫu

Thứ Hai, Ngày 05 Tháng 03 Năm 2018 1:56:31 PM | 641