Công văn số 2046-CV/TU ngày 25/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về cử cán bộ tham gia dự tuyển đi đào tạo thạc sỹ tại Nhật bản năm 2020

Thứ Ba, Ngày 03 Tháng 12 Năm 2019 10:35:17 AM | 521