Công văn số 1964-CV/TU ngày 26/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về điều chỉnh, bổ sung và giải đáp một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với TCĐ, ĐV và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý

Thứ Sáu, Ngày 28 Tháng 12 Năm 2018 4:38:48 PM | 422