Công văn số 1772-CV/TU ngày 13/8/2018 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Thứ Ba, Ngày 14 Tháng 08 Năm 2018 6:30:14 PM | 396