Công văn số 138-CV/ĐUK (kèm mẫu cam kết) ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổ chức cho đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020

Thứ Hai, Ngày 16 Tháng 03 Năm 2020 4:52:10 PM | 300