Công văn số 1301-CV/BTGTU ngày 19/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thống kê, rà soát việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thứ Ba, Ngày 27 Tháng 10 Năm 2020 3:42:50 PM | 253

Văn bản cùng loại