Công văn số 1173-CV/BTGTU ngày 04/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" (thể lệ cuộc thi kèm theo)

Thứ Ba, Ngày 19 Tháng 05 Năm 2020 8:25:17 AM | 395