Công văn số 1133-CV/BTGTU ngày 18/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc quay phim, ghi hình các hoạt động tuyên truyền biển, đảo địa phương

Thứ Sáu, Ngày 27 Tháng 03 Năm 2020 3:24:25 PM | 122