Công văn số 1132-CV/BCĐTTĐN ngày 18/3/2020 của BCĐ công tác TTĐN gửi tài liệu thông tin nội bộ về kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch HĐBA LHQ (tháng 1/2020)

Thứ Hai, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2020 8:43:38 AM | 64