Công văn số 1126-CV/BTGTU ngày 12/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phối hợp triển khai Cuộc thi tìm hiểu "Biển đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân Việt Nam anh hùng"

Thứ Ba, Ngày 17 Tháng 03 Năm 2020 2:31:00 PM | 125