Công văn số 09 - CV/BTCĐUK ngày 20/3/2020 của Ban Tổ chức Đảng ủy khối về việc gửi biểu mẫu, hướng dẫn phục vụ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở

Thứ Tư, Ngày 25 Tháng 03 Năm 2020 3:00:26 PM | 574

 

 

ĐẢNG UỶ KHỐI CQ - DN TỈNH

BAN TỔ CHỨC

*

Số  09 - CV/BTCĐUK

Về việc gửi biểu mẫu, hướng dẫn

phục vụ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hưng Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

 

Kính gửi:  Các đảng bộ, chi bộ cơ sở

 

         Để tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở đảm bảo Kế hoạch số 01 - KH/ĐUK ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Tổ chức Đảng ủy gửi các biểu mẫu, hướng dẫn phục vụ đại hội để các đồng chí vận dụng thực hiện.

         Các biểu mẫu, hướng dẫn phục vụ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tải về tại đây.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Thường trực ĐUK

- Lưu BTC.

 

TRƯỞNG BAN  

 

 

(Đã ký)            

 

 

Phạm Thị Kim Thúy