Công văn 64-CV/ĐUK ngày 01/12/2020 của BTV ĐUK về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy; đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đv năm 2020 (kèm theo Hướng dẫn số 01 và các mẫu biểu)

Thứ Năm, Ngày 03 Tháng 12 Năm 2020 8:40:48 AM | 630