Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Thứ Hai, Ngày 05 Tháng 12 Năm 2016 11:19:25 PM | 520

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT

NĂM 2016

---

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quyết định số 46 - QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI.

- Thực hiện Công văn số 67 - CV/ĐUK ngày 02/02/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ giám sát

1. Nội dung:

- Giám sát việc học tập, quán triệt xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ khối khóa IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020.

- Giám sát hoạt động báo cáo viên tại đảng ủy.

2. Thành phần: lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối.

3. Đơn vị giám sát: Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh

4. Thời gian: Tháng 6 năm 2016.

II. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

1. Nội dung:

- Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 05/3/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về học tập và tuyên truyền chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

- Việc tổng kết Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Thành phần: lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối.

3. Đơn vị kiểm tra: Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên.

4. Thời gian: Tháng 10 năm 2016.

Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát Ban Tuyên giáo Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chương trình, các đơn vị được kiểm tra, giám sát chuẩn bị nội dung, phối hợp thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đề ra.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Ban Thường vụ ĐUK

- Các đ/c chuyên viên BTGĐUK

- Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh

- Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

- Lưu.

TRƯỞNG BAN

 

đã ký

 

Phạm Mạnh Hà