Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 26/12/2019 của BTV Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020

Thứ Tư, Ngày 08 Tháng 01 Năm 2020 2:14:55 PM | 590