Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 26/12/2019 của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp năm 2020

Thứ Tư, Ngày 08 Tháng 01 Năm 2020 2:18:24 PM | 469