Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 03/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

Thứ Năm, Ngày 20 Tháng 12 Năm 2018 3:04:14 PM | 717