Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ Ba, Ngày 29 Tháng 05 Năm 2018 3:54:52 PM | 1140