Hoạt động Đảng bộ khối

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Sáu, Ngày 20 Tháng 03 Năm 2020 11:15:08 AM | 872

Trong 2 ngày 18 và 19/3/2020, Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên trọng thể tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là cơ sở đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn Đảng bộ Khối.

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Nguyễn Khắc Chí - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối

phát biểu chỉ đạo Đại hội

         Dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Chí - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Tiểu ban Chỉ đạo tổ chức đại hội điểm của Đảng ủy Khối; đại diện 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, cùng toàn thể 35 đảng viên Đảng bộ Sở.

         Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I; thảo luận thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa X; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI gồm 9 đồng chí, bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng; lấy ý kiến giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy Sở và thông qua Nghị quyết Đại hội.

         Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ đã nêu bật những kết quả Đảng bộ, Đảng ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phát huy truyền thống của Ngành và những thành tựu, kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Sở từ tái lập tỉnh tới nay, Đảng ủy, các chi ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện đạt hiệu quả cao nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách; phối hợp với các ngành trong Khối tài chính phục vụ UBND tỉnh đảm bảo cân đối thu chi ngân sách hàng năm trong bối cảnh từ năm 2017 tới nay Tỉnh được giao tự chủ về ngân sách và có một phần điều tiết về Trung ương; đảm bảo chi cho các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các cấp, các ngành theo kế hoạch; chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định... Đảng ủy đã thực hiện đồng bộ, có kết quả rõ nét và khá toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X đề ra; tích cực xây dựng Đảng bộ và đội ngũ đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

         Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài chính đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 5 năm liền, được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen; năm 2019 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ; nhiều cán bộ, đảng viên được tặng Bằng khen, Giấy khen...

         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Chí - Bí thư Đảng ủy Khối  ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Sở đã đạt được, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể để Ban Chấp hành Đảng bộ Sở triển khai thực hiện cùng với những nhiệm vụ Đảng bộ đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội: tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao trách nhiệm, năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy. Về nâng cao trách nhiệm, năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, đồng chí nhấn mạnh:

         - Mặc dù Đảng bộ Sở là khối đoàn kết thống nhất cao, cán bộ, đảng viên tư tưởng chính trị vững vàng, tích cực tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy vẫn cần phải tiếp tục nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) là những nhiệm vụ vừa cơ bản, cấp bách, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên, để không chỉ nhằm duy trì kết quả của Đảng bộ Sở đã đạt được mà còn để phát huy vai trò của đảng viên, cán bộ lãnh đạo của cơ quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên cương vị công tác của mỗi đồng chí. Chú trọng công tác quy hoạch cấp ủy gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan; coi trọng việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch cấp ủy, quy hoạch lãnh đạo quản lý, nhất là chức danh thủ trưởng cơ quan, bí thư cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn, năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với nhiệm vụ xây dựng Đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đồng chí bí thư trong công tác xây dựng Đảng. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra của Đảng ủy, xây dựng cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 26 - NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

         - Trong lãnh đạo, phải chú trọng đổi mới công tác tổ chức quán triệt nghị quyết và đề ra được các giải pháp cụ thể để nâng cao sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nắm chắc đặc điểm đội ngũ cán bộ, đảng viên, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, để quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên cho phù hợp, thiết thực. Chú trọng lãnh đạo phát huy vai trò của các đoàn thể cơ quan. Đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là của đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan trong việc nghiên cứu, truyền đạt nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và đề ra được nội dung nhiệm vụ cụ thể để thực hiện nghị quyết có hiệu quả ở cơ sở mình.

         - Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và đề cao trách nhiệm tự đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đối với các đồng chí cấp ủy và cán bộ trong quy hoạch.

         - Trong năm đầu nhiệm kỳ phải phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch hoặc nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nghị quyết đại hội Đảng cấp trên.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Chí - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

         Ngay sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Khoát - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo tổ chức đại hội điểm đã chủ trì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm. Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm chung về những vấn đề quan trọng cần quan tâm chuẩn bị chu đáo, những vấn đề có thể phát sinh cần chủ động về nghiệp vụ để giải quyết trong đại hội nhằm chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở của Đảng bộ Khối./. 

 

 

Ngọc Anh - ĐUK

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 – lớp thứ 2

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 – lớp thứ 2

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 - lớp thứ 2

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 - lớp thứ 2

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH  TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Kết luận số 84-KL/TW  ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

• Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

• Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I (mở rộng)

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019

• Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

• Lãnh đạo cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 17 - khóa IX

• Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ khối năm 2019